Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmet dane
1.
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2.Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
3.Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla a podobne.

Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva správca dane určuje v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň takto:
a) Daň za užívanie za 1 m2 je 0,10 € za 1 deň.
b) Za miesto na predaj tovaru a poskytovanie služieb fyzickou a právnickou osobou na verejných priestranstvách obce sa stanovuje plocha o výmere 100 m2. Poplatok za 1 deň sa stanovuje na 6,00 €.

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.