Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Ing. Peter Ďurana od 25.11.2021.

E-mail: kontrolor@obecdolnatizina.skduranaa.peter@gmail.com


Náplň činnosti

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra – definované v §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení


Kontrolnej činnosti podlieha

• obecný úrad,
• rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
• právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
• osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.


Kontrolná činnosť

• kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
• kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, prenesené kompetencie, originálne (prenesený výkon štátnej správy)
• kontrola vybavovania sťažnosti a petícii
• kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
• kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
• kontrola dodržiavania interných predpisov
 kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
• vykonáva kontrolu hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácii s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce


Finančná kontrola

Riadi sa exaktne ustanovenia mi zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite:
• následná finančná kontrola,
• overuje sa objektívny stav skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi,
• dodržanie podmienok na poskytnutie verejných financií,
• vykonanie predbežnej finančnej kontroly,
• dodržanie zákonného postupu pri výkone priebežnej finančnej kontroly,
• splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.


Úlohy hlavného kontrolóra

• predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
• vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
• predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
• predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
• spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
• vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
• je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
• plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
• zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
• je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Dolná Tižina za rok 2018 Veľkosť: 215.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024 Veľkosť: 123.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.6.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024 Veľkosť: 231 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2023
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023 Veľkosť: 187.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2023
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 Veľkosť: 466 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2022
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 Veľkosť: 284 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2022
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Dolná Tižina za rok 2017 Veľkosť: 337.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2020
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 Veľkosť: 383.4 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2020
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolná Tižina k návrhu rozpočtu na rok 2019 Veľkosť: 322.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 Veľkosť: 267 kB Formát: pdf Dátum: 30.6.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Tižina na I. polrok 2019 Veľkosť: 269.8 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018 Veľkosť: 215.7 kB Formát: pdf Dátum: 27.11.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Tižina na I. polrok 2023 Veľkosť: 232 kB Formát: pdf Dátum: 16.12.2022
Návrh plánu kontrolnej činností hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017 Veľkosť: 18.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Dolná Tižina za rok 2016 Veľkosť: 224.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016 Veľkosť: 217.3 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2016
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolná Tižina k návrhu rozpočtu na rok 2020 Veľkosť: 170.9 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2020
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 Veľkosť: 214.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2017
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 Veľkosť: 166.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2020
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2015 Veľkosť: 218.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.5.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 Veľkosť: 193.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2016
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolná Tižina k návrhu rozpočtu na rok 2018 Veľkosť: 157.4 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Dolná Tižina za rok 2015 Veľkosť: 216.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.6.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Tižina na II. polrok 2019 Veľkosť: 120.7 kB Formát: pdf Dátum: 27.8.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Tižina na I. polrok 2022 Veľkosť: 110.2 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2022