Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň zo stavieb

Sadzba dane
1) Správca dane určuje pre stavby na území obce, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

a) 0,110 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,110 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
c) 0,310 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,410 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,
e) 0,710 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 1,310 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
g) 0,410 € za ostatné stavby .

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia príplatok 0,06 €.