Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sobáš

Poučenie pre snúbencov

1. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, zrozumiteľne a čitateľne. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.
2. Žiadosť sa podáva na ktoromkoľvek matričnom úrade, pred ktorým chcú snúbenci uzavrieť manželstvo. 

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady:*

A. SLOBODNÍ:
a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte).

B. OVDOVELI:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A, 
b) úmrtný list manžela (ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C. ROZVEDENÍ:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A, 
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločnýchdetí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi, priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. CUDZINCI PREDLOŽIA:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C), 
b) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami,
c) ak majú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka,
d) vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28zák. č. 154/1994 Z. z.).

* Pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi

Správne poplatky:
• uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20,00 €
• povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20,00 €
• povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti: 70,00 €
• povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 35,00 €
• uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 70,00 €
• uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200,00 €
• uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200,00 €