Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

lukas_durina_starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Ďurina, starosta obce Dolná Tižina
Tel.: 0905 393 926

E-mail:  starosta@obecdolnatizina.sk


Sľub starostu                            

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem

pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“


Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Funkcia starostu je verejná funkcia.


STAROSTA:

• zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
• vykonáva obecnú správu,
• zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
• vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
• informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
• rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní po schválení obecným zastupiteľstvom.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.