Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia psov

Na základe § 3 Zákona č. 282/2002 Z.z. o držaní psov žiadame majiteľov psov, aby si prišli prihlásiť svojich psov do evidencie, ktorej podlieha každý pes, ktorý je držaný nepretržite viac ako 90 dní v k.ú. obce. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na Obecnom úrade v Dolnej Tižina v lehote do 30 dní od uplynutia 90. dňa držby psa. Každý majiteľ bezplatne dostane evidenčnú známku psa, ktorá je na iného psa neprenosná. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní na obecnom úrade. 

Evidenciu a vydávanie známok vedie obec.

Do evidencie sa zapisuje:
• evidenčné číslo psa,
• tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa ak ho pes má,
• meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
• umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
• iné údaje o psovi (farba, plemeno...).

Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť.

Obec vydáva držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
• neprihlási psa do evidencie,
• neoznámi každú zmenu údajov, ktoré boli nahlásené do evidencie psov do 30 dní od ich zmeny,
• neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.


Vybavuje: Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk