Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň z bytov

Sadzba dane
Správca dane na území Dolná Tižina určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške :

a) 0,120 € za byty
b) 0,210 € za nebytové priestory.

Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane sú oslobodené:

• pozemky , stavby, vo vlastníctve obce,
• pozemky, stavby vo vlastníctve cirkvi,
• pozemky, na ktorých sú cintoríny,
• pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
• pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
• lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).

2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov nasledovne:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, stavby, garáže, byty a nebytové priestory, ktorých vlastníci dovŕšia 70 rokov
c) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníci sú ťažko zdravotne postihnutí, alebo občania, ktorí sú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň do 3 € nebude vyrubovať.