Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie pri OZ

Komisie pri OZ

Poslanci OZ schválili navrhnuté komisie ktoré budú pracovať pri OZ, zároveň boli doplnení členovia komisií.

Starosta obce navrhol 4 komisie OZ:  stavebnú komisiu, kultúrnu, sociálnu a školstva, komisiu pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia a komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií. V diskusii boli doplnení predsedovia a členovia komisií.

Uznesenie č.  15/2022 zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2022

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Stavebnú komisiu:

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine volí :

Predsedu komisie:       Ing. Ján Buchta

Členov komisie:           Ing. Pavol Košút

                                       Ing. Ján Bučkuliak

                                       Jozef Bajaník

                                       Ľubomír Ďurina

                                       Vladimír Šušoliak

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Komisiu kultúrnu, sociálnu a školstva:

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine volí :

Predsedu komisie:       Vladimír Šušoliak

Členov komisie:          

Mgr. Milada Dávidíková

Mgr. Monika Buchtová

Eva Ondrová

Vladimír Šušoliak ml.

Bc. Jakub Sagan

Lukáš Ďurina ml.

Bohuš Bačinský

Jozef Bačinský

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Komisiu pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine volí :

Predsedu komisie:       Peter Bukovinský

Členov komisie:           Vladimír Šušoliak

                                       Lukáš Ďurina ml.

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií:

Predsedu komisie:       Jozef Mičian

Členov komisie:           Vladimír Šušoliak

                                       Lukáš Ďurina ml.

 


KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DOLNEJ TIŽINE:

• Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

• Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

• Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, podpredsedu a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predseda komisie je vždy poslanec OcZ.


 PREDSEDA KOMISIE:

• riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s členmi komisie pripravuje program schôdze,

• zostavuje plán činnosti komisie,

• zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

• vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

• zabezpečuje administratívnu agendu, súvisiacu s činnosťou komisie,

• organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

• zastupuje komisiu navonok,

• plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.


KOMISIE NA ÚSEKU, PRE KTORÝ BOLI ZRIADENÉ NAJMÄ:

•  vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým, pre obec investičným zámerom,

• vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

• kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.

• Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisie stanoví na svojom prvom zasadnutí.

• Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.