Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

P O Z V Á N K A - Obecné zastupiteľstvo dňa 31.10.2023

Dátum: 27.10.2023
P O Z V Á N K A - Obecné zastupiteľstvo dňa 31.10.2023

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 31. 10. 2023 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

PROGRAM:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu OZ
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ
 3. Zásady hospodárenia s majetkom obce
 4. Žiadosti občanov obce o nájom, zámenu alebo kúpu pozemkov
 5. Schválenie audítora
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023
 7. Výber technického riešenia AED prístroja
 8. Testovanie vody v lokalite Frankovia
 9. Obecný nebytový priestor Dolná Tižina 27
 10. Informácia z MAS Terchovská dolina
 11. Projekt - Rekonštrukcia budovy OÚ a COOP Jednota Žilina
 12. Projekt - Rozšírenie kapacity Materskej školy v Dolnej Tižine
 13. Projekt - Modernizácia Základnej školy v Dolnej Tižine
 14. Projekt - Na Trase Valašskej Kultúry - zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva
 15. Žiadosť p. Kubíkovej - Zmena otváracích hodín
 16. Žiadosť p. Ondrovej - Zmena otváracích hodín
 17. Akcie v Kultúrnom dome
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

                                                                                  Lukáš Ďurina 

                                                                                  starosta obce