Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Dátum: 19.09.2023
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 22. 9. 2023 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

 

PROGRAM: 

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu OZ.
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
 3. Žiadosť p. Chabadu - Zámer zámeny pozemku
 4. Žiadosť MUDr. Bačinského - Zámena pozemkov
 5. Predaj pozemku - Vysporiadanie nehnuteľnosti pod energetickým zariadením vo vlastníctve SSD, a. s. (Stavba 11208 - Dolná Tižina - Za Hlbokým - predĺženie NN siete)
 6. Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
 7. Voľba predsedu komisie kultúrnej, sociálnej a školstva
 8. Voľba náhradného sobášiaceho pri civilných obradoch uzavretia manželstva
 9. Voľba člena krízového štábu obce
 10. Voľba člena v rade Materskej školy
 11. Voľba člena výdajne odberných oprávnení
 12. Voľba člena jednotky núdzového zásobovania pitnou vodou
 13. Verejné osvetlenie
 14. Projekt - Rozšírenie kapacity Materskej školy v Dolnej Tižine
 15. Projekt - Modernizácia Základnej školy v Dolnej Tižine
 16. Projekt - Na Trase Valašskej Kultúry - zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva
 17. Žiadosť p. Kubíkovej - Schválenie prevádzky a otváracích hodín
 18. Žiadosť p. Jendrišáka o nájom na miestnom cintoríne
 19. Rôzne
 20. Diskusia
 21. Záver

 

                                                                                                          Lukáš Ďurina

                                                                                                          starosta obce