Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - obecné zatupiteľstvo 14.12.2020

Dátum: 13.12.2020

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 14. decembra2020 o 17.00 hod.

v miestnosti Kultúrno-pastoračného centra.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
 2. Schválenie rozpočtu obce:

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky

b) schválenie rozpočtu obce na rok 2021

c) rozpočet obce na roky 2022-2023

 1. Schválenie dodatku č. 5 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadeného na území obce na rok 2021.
 2. Dodatok č.3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina .
 3. Poplatky na rok 2021 – schválenie.
 4. Schválenie audítora obce a ceny za audit
 5. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa.
 6. Schválenie Zmluvy o spoločnom obecnom úrade v Krasňanoch.
 7. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
 8. Informácie starostky obce.
 9. Diskusia
 10. Záver

                                                                                                          Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                 starostka obce           


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.