Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Európskeho parlamentu - Informácia pre voliča

SÚBOR
Dátum: 30.01.2019
                                                                                                     Voľby

do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

                                                Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

Ÿ občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

Ÿ občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie
do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov
v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  24. 05. 2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

VI

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,

Ÿ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo

Ÿ na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

***

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/?volby-ep


Elections
to the European Parliament
in the territory of the Slovak Republic

Information for voter

I

Date and time of elections

                               Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held

on Saturday 25 May 2019 from 7 a.m. to 10 p.m.

II

Right to vote

The citizen of the Slovak Republic permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections, and the citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic. 

The citizen of the Slovak Republic who is not permanently resident in the territory of the Slovak Republic or in the territory of other Member State of the European Union and will reach the age of 18 no later than on the date of elections, and stays in the territory of the Slovak Republic on the date of elections, also has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic.

It is possible to vote only in one Member State of the European Union in the same elections to the European Parliament.

The right to vote is obstructed by the restriction on liberty in order to protect public health laid down by law.

III

Right to be elected

The following persons can be elected Members of the European Parliament

Ÿ a citizen of the Slovak Republic reaching the age of 21 no later than on the date of elections and permanently residing in the territory of the Slovak Republic,

Ÿ a citizen of other Member State of the European Union reaching the age of 21 no later than on the date of elections, who has not been deprived of the right to be elected in the Member State of the European Union of which he or she is a national, and permanently residing in the territory of the Slovak Republic.

It is possible to stand as a candidate in elections to the European Parliament only in one Member State of the European Union in the same elections.

The right to be elected is obstructed by

Ÿ serving a prison sentence,

Ÿ final conviction for an intentional crime unless the conviction has been expunged,

Ÿ deprivation of legal capacity.

IV

Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters

The citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic is registered in the list of voters by the municipality, in which the citizen of other Member State of the European Union permanently resides, based on their application and declaration.

The application along with the declaration must be submitted no later than within 40 days before the date of elections (no later than on 15 April 2019) otherwise the right to be registered in the list of voters will cease to exist.

The voter applying for registration in the list of voters for elections to the European Parliament in other Member State of the European Union and also applying for registration in the list of voters in the Slovak Republic commits a minor offence, for which a fine of EUR 100 will be imposed.

V

Voter certificate

The voter permanently residing in the territory of the Slovak Republic, who, on the date of elections, cannot vote at the place of their permanent residence in the electoral district, in whose list of voters they are registered, may ask the municipality of their permanent residence for the issuance of a voter certificate. Based on the application, the municipality shall issue the voter certificate to the voter and delete the voter from the list of voters with a note about the issuance of the voter certificate.

The voter certificate authorises the voter to be registered in the list of voters in any electoral district.

The voter may apply for the issuance of the voter certificate

in person,

no later than on the last business day before the election day (i.e. no later than on 24 May 2019) during the municipality’s office hours. The municipality shall issue the voter certificate without undue delay.

in paper form so that

the application for the issuance of the voter certificate is delivered to the municipality no later than within 15 business days before the date of elections (i.e. no later than on 3 May 2019),

in electronic form (by e-mail) so that

the application for the issuance of the voter certificate is delivered to the municipality no later than within 15 business days before the date of elections (i.e. no later than on 3 May 2019). For these purposes, the municipality publishes the electronic address for the delivery of applications at its website. If the municipality has no website, it shall publish the electronic address for the delivery of applications on the official board of the municipality.

The application must contain data on the voter

Ÿ name and surname,

Ÿ personal No. if it is a citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic, date of birth if no personal number has been assigned to the voter,

Ÿ nationality,

Ÿ permanent address (municipality, street, house number),

Ÿ correspondence address, to which the municipality will deliver the voter certificate.

by proxy

it is possible to apply for the issuance of the voter certificate no later than on the last day before the day of elections (i.e. no later than on 24 May 2019).

The application must contain data on the voter

Ÿ name and surname,

Ÿ personal No. if it is a citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic, date of birth if no personal number has been assigned to the voter,

Ÿ nationality,

Ÿ permanent address (municipality, street, house number).

The municipality shall send the voter certificate to the voter’s permanent address unless other correspondence address is provided in the application, no later than within three business days after the delivery of the application. The municipality shall send the voter certificate to the address provided in the application as a registered mail, “Personal Delivery“.

If in the paper application or electronic application, the voter states that the voter certificate will be taken over by other person, the application must contain name, surname and identity card number of such person. The person shall be obliged to confirm the take-over of the voter certificate by signature.

The voter, to whom the voter certificate has been issued, can also vote in the polling station competent for the place of their permanent residence, however, only with the voter certificate.

The voter certificate is valid only with the identity card or residence card of European Union citizen.

VI

Voting procedure

The voter can vote in the territory of the Slovak Republic

Ÿ in the electoral district, in whose list of voters the voter is registered,

Ÿ in any electoral district based on the voter certificate or

Ÿ based on the Slovak travel document if the voter does not have permanent residence in the territory of the Slovak Republic or in the territory of other Member State of the European Union.

After entering the polling station, the voter shall prove their identity by submitting the identity card or residence card of European Union citizen to the district electoral commission. If the voter certificate has been issued to the voter based on their application, the voter shall submit, along with the identity card or residence card of European Union citizen, the voter certificate, which will be withdrawn by the district electoral commission. Then, the district electoral commission will ring the serial number of the voter in the list of voters and issue the ballot papers and an empty envelope with an official seal of the municipality to the voter.

The voter, who does not have permanent residence in the territory of the Slovak Republic or in the territory of other Member State of the European Union and appears in the polling station on the date of elections, shall prove their identity by submitting the Slovak travel document and at the same time, they shall submit to the district electoral commission a declaration on oath about the permanent residence abroad, whose sample shall be published by the Ministry of Interior of the Slovak Republic at its website. The district electoral commission shall add such voter to the list of voters and record it in their Slovak travel document, and it shall attach the declaration on oath about the permanent residence abroad to the list of voters. Then, the district electoral commission will issue the ballot papers and an empty envelope with an official seal of the municipality to the voter.

The take-over of the ballot papers and envelope shall be confirmed by the voter in the poll list by their handwritten signature.

Before voting, each voter must go to the polling booth. The district electoral commission will not allow the voter, who fails to enter the special polling booth, to vote.

In the special polling booth, the voter shall put one of the ballot papers without any modification into the envelope or they shall designate preferential voting in one of the ballot papers by ringing the serial number of maximum two candidates. Then, the voter shall put the ballot paper into the envelope and subsequently in the ballot box.

On demand, the district electoral commission will provide other ballot papers to the voter for the incorrectly modified ones. The voter shall put the incorrectly modified ballot papers to the box for unused or incorrectly modified ballot papers.

The voter, who cannot modify the ballot paper because of a handicap or because they cannot read or write, and notifies the district electoral commission of this fact before voting, shall have the right to take other competent person with them to the polling booth so that such person will modify the ballot paper according to their instructions and law and put it into the envelope; no member of the district electoral commission can be such person. Before entering the polling booth, both persons shall be informed by a member of the district electoral commission of the voting procedure and of the body of the offence of election preparation and election process obstruction.

The voter, who due to a handicap is not able to put the envelope into the ballot box themselves, may ask other person to put the envelope into the ballot box in their presence, however, it must not be a member of the district electoral commission.

The voter, who cannot appear in the polling station for serious, in particular health-related reasons, shall have the right to ask the municipality, and on the date of elections, the district electoral commission for voting into a mobile ballot box, however, only in the territory of the electoral district, for which the district electoral commission has been established.

The voter shall be obliged to put the unused or incorrectly modified ballot papers to a sealed box for unused or incorrectly modified ballot papers, otherwise they commit a minor offence, for which a fine of EUR 33 will be imposed. In case of voting out of the polling station, the voter shall destroy the unused or incorrectly modified ballot papers before the members of the district electoral commission.

***

Further information on the elections to the European Parliament is available at the website of the Ministry of Interior of the Slovak Republic

http://www.minv.sk/?volby-ep


 Žiadosť

občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov

pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky

Application

of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register
for The European Parliament elections 2019 on the territory of the Slovak Republic

 Obecný (mestský, miestny) úrad

Municipal Office

v / in  ........................................................................

Podľa § 75 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiada o zapísanie do zoznamu voličov v obci

Pursuant Article 75, par. 2 of the Act No. 180/2014 Coll. on the Conditions of the Right to Vote and on amendments and supplements to certain laws as amended requests for entry into the Electoral Register in the municipality

1).

Meno / Name:

Priezvisko / Surname:

Rodné priezvisko / Previous surname:

Dátum narodenia / Date of birth:

Miesto narodenia / Place of birth:

Identifikačné číslo/ Identification number2):

Pohlavie / Sex:

Štátna príslušnosť / Nationality:

Volebný obvod / Constituency 3):

Obrátiť / Turn

Vyhlásenie / DECLARATION

Podľa § 75 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že

Pursuant to Article 75, par. 3 of the Act No. 180/2014 Coll. on the Conditions of the Right to Vote and on amendments and supplements to certain laws as amended I declare that:

1. moja štátna príslušnosť je:

my nationality is:

.

2. adresa môjho trvalého pobytu na území Slovenskej republiky je:

address of my permanent residence on the territory of the Slovak Republic is:

3. adresa môjho posledného pobytu v členskom štáte Európskej únie, ktorého som štátnym občanom:

address of my last residence in the Member State of the European Union of my citizenship: 

.

4. volebný obvod členského štátu Európskej únie, ktorého som štátnym občanom, v ktorom som bol naposledy zapísaný v zozname voličov:

constituency in the Member State of the European Union of my citizenship in which I was last registered on the Electoral Register:

.

5. som nebol zbavený práva voliť v štáte, ktorého som štátnym občanom,

I was not deprived of the right to vote in the state of my citizenship,

6. vykonám právo voliť do Európskeho parlamentu len na území Slovenskej republiky,

I will exercise the right to vote the European Parliament only in the Slovak Republic,

V / In

Dátum / Date:

Podpis / Signature1)     V zozname voličov zostane volič zapísaný dovtedy, kým nepožiada obec o vyčiarknutie zo zoznamu voličov alebo dovtedy, kým nebude obcou zo zoznamu voličov vyčiarknutý preto, že už nespĺňa požiadavky práva voliť.

The elector remains to be on the Electoral Register until he/she asks the municipality to be deleted from the Electoral Register, or until the municipality deletes him/her from the Electoral Register because he/she no longer meets the conditions of the right to vote.

2)     Číslo identifikačnej karty alebo osobné číslo alebo národné číslo. / The ID card number, or the personal number, or the national number.

3)     Uvedie sa volebný obvod v členskom štáte Európskej únie, ktorého je volič štátnym občanom a v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov.

Indicate the constituency in the Member State of the European Union of the citizenship of the elector in which he/she was last registered on the Electoral Register.


Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Voľby do Európskeho parlamentu - Informácia pre voliča Veľkosť: 36.7 kB Formát: docx Dátum: 10.4.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.