Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania - Zuzana Franeková

Dátum: 28.09.2016

OBEC DOLNÁ TIŽINA

Spoločný obecný úrad

013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1002

____________________________________________________________________________________________________

č. 2016/16497/SÚ/Li                                                                              vo Varíne dňa 27.09.2016

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A  NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

            Zuzana Franeková, bytom Belá, Rojková 753/33, podala na tunajšom úrade  dňa 21.09.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí,“ na pozemku parc. č. 1330/11  C KN kat. územie Dolná Tižina. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

            Obec Dolná Tižina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, oznamuje v zmysle §§ 36, 61 stavebného zákona začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie dňa

17.10. 2016  o 1300 hod.

ktoré sa uskutoční na  Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. Sv. Floriána 1002.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v dňoch: pondelok a streda počas úradných hodín.

           

V zmysle §§ 36, 61 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Dolná Tižina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

                                                                                                            Ing. Ľubica  ĎURICOVÁ

                                                                                                                         starostka obce

Oznámenie sa doručí:

  1. Zuzana Franeková, 013 05 Belá, Rojková 753/33
  2. Peter Trizuliak, 013 04 Dolná Tižina č. 349
  3. František Zicho, 013 04 Dolná Tižina č. 175
  4. Emília Muchová, 013 03 Krasňany č. 194
  5. Juraj Durina, Drahovec, účastník s neznámym miestom pobytu – doručuje sa verejnou vyhláškou
  6. Ing. Alžbeta Balcová, 010 01 Žilina, Antona Bernoláka 2180/58  v časti PD
  7. Róbert Chabada, 013 03 Varín, A. Bernoláka 831 v časti odb. dozor

Na vedomie:

  1. SEVAK, a. s. 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960
  2. SSE – Distribúcia, a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2027/8
  3. SPP – Distribúcia, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.