Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie - Stavebný úrad Varín - Ing. Bajaník, Pazderková

Dátum: 14.04.2016

OBEC  DOLNÁ TIŽINA

Obecný úrad

 013 04 DOLNÁ TIŽINA

č. 2015/15483/SÚ/Li                                                                      vo Varíne dňa 13.04.2016

               

                        

                                   R O Z H O D N U T I E

Vec:  Občianskoprávne a iné námietky - odkázanie účastníka konania na súd a  

          oznámenie o prerušení stavebného konania.

            Výzvou stavebného úradu podľa § 88a/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a na základe podanej žiadosti vlastníka nepovolenej stavby Evy Falaštovej, bytom Dolná Tižina č. 86, Obec Dolná Tižina ako príslušný stavebný úrad, začala stavebné konanie o nepovolenej stavbe „Prístavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 86,“ na pozemkoch parc. č. 269, 279     C KN katastrálne územie Dolná Tižina, vlastník nehnuteľnosti Eva Falaštová, bytom Dolná Tižina č. 86. Stavebné konanie o nepovolenej stavbe sa uskutočnilo dňa 24.03.2016. V stavebnom konaní účastníci konania Ing. Augustín Bajaník, bytom Dolná Tižina č. 85  a Mária Pazderková, bytom Dolná Tižina č. 87 do zápisnice uviedli, že nesúhlasia s dodatočným povolením časti stavby „Prístavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 86,“ na pozemku parc. č. 279 C KN kat. územie Dolná Tižina, ktorý je v podielovom vlastníctve Tomaša Chabadu, Gašpara Chabadu – v správe Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Evy Falaštovej, bytom Dolná Tižina č. 86, Ľudovíta Maťka, bytom Dolná Tižina č. 46, Vilmy Bačinskej, bytom Dolná Tižina č. 209, Ing. Augustína Bajaníka, bytom Dolná Tižina č. 85, Márie Pazderkovej, bytom Dolná Tižina č. 87, Juraja Kubíka, bytom Varín, Starohradskám 324/4, Márie Kubíkovej, bytom Belá, SNP 587/240.

Na základe uvedeného Obec Dolná Tižina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením § 88 ods. 3 stavebného zákona,

odkazuje preto

podielových vlastníkov pozemku parc. č.  279 C KN kat. územie Dolná Tižina, Ing. Augustína Bajaníka, bytom Dolná Tižina č. 85 a Máriu Pazderkovú, bytom Dolná Tižina č. 87 na súd.

Z uvedených dôvodov tunajší stavebný úrad podľa § 137 ods. 2 stavebného zákona stavebné konanie

prerušuje

 až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.

O d ô v o d n e n i e

Pri výkone štátneho stavebného dohľadu dňa 18.08.2015 stavebný úrad zistil, že na pozemkoch parc. č. 269, 279 C KN kat. územie Dolná Tižina bola realizovaná stavba „Prístavba, stavebné úpravy rodinného domu č.s. 86,“ bez stavebného povolenia, ktorej vlastníkom je Eva Falaštová, bytom Dolná Tižina č. 86.

V zmysle § 88a/ ods. 1 stavebného zákona ,ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní. “

Výzvou stavebného úradu, podľa § 88a/ stavebného zákona vlastníkovi nepovolenej stavby, Eve Falaštovej, bytom Dolná Tižina č. 86, Obec Dolná Tižina, stavebný úrad, začala stavebné konanie o nepovolenej stavbe „Prístavba, stavebné úpravy rodinného domu č.s. 86,“ na pozemkoch parc. č. 269, 279 C KN kat. územie Dolná Tižina.

Stavba „Prístavba, stavebné úpravy rodinného domu č.s. 86,“ je postavená na pozemkoch parc. č. 269, 279 C KN kat. územie Dolná Tižina. Vlastníčka nepovolenej stavby Eva Falaštová dokladovala vlastnícke právo na pozemok parc. č. 269 C KN kat. územie Dolná Tižina zapísané na liste vlastníctva č. 715. K pozemku parc. č. 279 C KN kat. územie Dolná Tižina nepredložila súhlas podielových vlastníkov podľa § 88a ods. 3 stavebného zákona. Stavebný úrad sa v stavebnom konaní dňa 24.03.2016 pokúsil v zmysle § 137 ods. 1 stavebného zákona o dosiahnutie dohody účastníkov konania a získanie súhlasu k dodatočnému povoleniu stavby, avšak k dohode nedošlo.

V  zmysle § 137 ods. 1 stavebného zákona,

„stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej moci. “

 V zmysle § 137 ods. 2 stavebného zákona,

 „Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší.“

V zmysle § 88a/ ods. 3 stavebného zákona,

ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2 stavebného zákona) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137 stavebného zákona). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že stavebný úrad môže dodatočne stavbu povoliť len vtedy, ak vlastník stavby preukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou, alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2 stavebného zákona), alebo vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením súhlasí. Keďže v stavebnom konaní nedošlo k dohode účastníkov konania, podieloví vlastníci pozemku parc. č. 279 C KN kat. územie Dolná Tižina, Ing. Augustín Bajaník       (vlastnícky podiel 2/24) a Mária Pazderková (vlastnícky podiel 12/24), nesúhlasia s dodatočným povolením stavby „Prístavba, stavebné úpravy rodinného domu č.s. 86,“  na pozemkoch parc. č. 269, 279 C KN kat. územie Varín, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

V zmysle § 29 zákona č. 71/1967 Správneho zákona ods. (1) :

 „Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.“

Na základe uvedeného, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e

             Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. V zmysle § 248 a) Zákona 99/1963 Zb.(Občiansky súdny poriadok) toto  rozhodnutie  nie je preskúmateľné súdom.

                                                                                                                                                                            

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Dolná Tižina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

                                                                                                                  Ing. Ľubica ĎURICOVÁ

                                                                                                                    starostka obce

                            14.4.2016

Vyvesené dňa …………………………….

                                   28.4.2016

Zvesené dňa:   ……………………………                Pečiatka, podpis………………………

                          

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.