Starostka obce

Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce Dolná Tižina

Tel.: 041/599 50 80 | 0905 393 926
E-mail:  starostka@obecdolnatizina.sk / obec@obecdolnatizina.sk


Sľub starostu

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“


Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.


STAROSTA:

zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
vykonáva obecnú správu,
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní po schválení obecným zastupiteľstvom.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Majetkové priznania: