Register adries

Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí a sú začlenené do územia obce v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.

Obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla na základe písomnej žiadosti.

Prílohy k žiadosti:
doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
kolaudačné rozhodnutie (pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie),
geometrický plán o zameraní stavby,
zameranie adresného bodu v listinnej podobe (Vyhláška č. 142/2015 Z.z.),
údaj o tom či sa v budove nachádzajú byty.

Správny poplatok: bez poplatku


Vybavuje: Iveta Mahútová
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: mahutova@obecdolnatizina.sk


Dokumenty na stiahnutie: