Profil verejného obstarávateľa

V súvislosti s prijatím zákona č. 28/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 18. februára 2013 a zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 01. 07. 2013 je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať na webovom sídle úradu alebo vo Vestníku - Úrad pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/evestnik pri plnení povinností podľa § 41 ods. 1 a § 136 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní.

Zákon o verejnom obstarávaní:


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Dolná Tižina
IČO: 00321249
Zadáveteľ nie je platca DPH
Sídlo organizácie: Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina
Internetová adresa: www.obecdolnatizina.sk
Kontaktné miesto: Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina
Kontaktné osoby: Lukáš Ďurina - starosta obce
Tel.: 0905 393 926
E-mail: starosta@obecdolnatizina.sk


Výzvy:

(177.06 kb)

Informácie o výsledkoch verejného obstarávania: