Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina  

te.: 041/599 50 80, tel.: 0910 495 566

IČO: 00 321 249  DIČO: 2020671862


Starosta obce:

Lukáš Ďurina
Tel.: 041/599 50 80 | 0905 393 926
E-mail: starosta@obecdolnatizina.sk


ODDELENIA OÚ

Ekonomické oddelenie

Iveta Mahútová
Tel.: 041/599 50 80, tel.: 0911 904 466
E-mail: mahutova@obecdolnatizina.sk

Vedenie účtovníctva obce
Mzdová a personálna agenda zamestnancov obce
Správa, evidencia a inventarizácia obecného majetku

Evidencia súpisných čísiel


Dane a miestne poplatky

Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 80, tel.: 0911 354 466
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk

Evidencia a vedenie správy daní a miestnych poplatkov
Matrika
Overovanie podpisov a listín
Pokladňa obce
Spisová agenda obecného zastupiteľstva
Odpadové hospodárstvo
Pohrebníctvo

Sekretariát a evidencia obyvateľov

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 80, tel.: 0910 495 566
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk

Vedenie evidencie obyvateľstva
Zabezpečovanie činnosti podateľne obce
Prijatá a odoslaná pošta, administratíva
Vedenie účtovníctva Základnej školy

Správca webovej stránky obce

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk

• správa webovej stránky 

 


KOMPETENCIE OBCE

Obec Dolná Tižina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).


SPOLOČNÝ ÚRAD V KRASŇANOCH NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Obce Krasňany, Lysica, Nezbudská Lúčka a Dolná Tižina zriadili na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom v Krasňanoch č. 285 (areál Krasplast, s.r.o.).
Zodpovedná: Ing. Mária Mládenková
email:  stavebnyurad@obeckrasnany.sk

Tel. číslo: 041/2858008

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok   08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda   09:00 - 12:00 13:00 - 17:00


SPOLOČNÝ ÚRAD V GBEĽANOCH NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný úrad v Gbeľanoch na úseku sociálnych služieb - opatrovateľská služba.

Mgr. Mária Chovancová
Tel.: 0911 289 681
E-mail: gbelany@gbelany.eu


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BELEJ

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný školský úrad v Belej.

PaedDr. Emília Surovcová
Tel.: 041/569 30 77 | 0910 640 791
E-mail: osku@bela.sk