Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Komisie pri OZ

KOMISIA FINANČNÁ

 Predseda:  Branislav Zicho
 Člen:  Ing. Adriana Bačinská  
 Člen:  Ing. Peter Kampa


KOMISIA KULTÚRNA, SOCIÁLNA A ŠKOLSTVA

 Predseda:  Vladimír Bačinský        
 Člen:  Lukáš Ďurina
 Člen:  Mgr. Monika Buchtová
 Člen:  Mgr. Milada Dávidíková
 Člen:  Mgr. Peter Hurinek


KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

 Predseda:  Jozef Mičian
 Člen:  Branislav Zicho              
 Člen:  Vladimír Šušoliak


KOMISIA VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, VEREJNÉHO PORIADKU

 Predseda:  Ing. Ján Bučkuliak       
 Člen:  Vladimír Šušoliak
 Člen:  Jozef Bajaník
 Člen:  Ing. Ľubomír Ďurica

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DOLNEJ TIŽINE:

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, podpredsedu a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predseda komisie je vždy poslanec OcZ.


 PREDSEDA KOMISIE:

riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s členmi komisie pripravuje program schôdze,

zostavuje plán činnosti komisie,

zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

zabezpečuje administratívnu agendu, súvisiacu s činnosťou komisie,

organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

zastupuje komisiu navonok,

plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.


KOMISIE NA ÚSEKU, PRE KTORÝ BOLI ZRIADENÉ NAJMÄ:

•  vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým, pre obec investičným zámerom,

vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisie stanoví na svojom prvom zasadnutí.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.