Komisie pri OZ

Poslanci OZ schválili navrhnuté komisie ktoré budú pracovať pri OZ, zároveň boli doplnení členovia komisií.

Komisia výstavby:

Predseda                  Ing. Ján Buchta

Členovia                    Ľubomír Ďurina

                                  Ing. Ján Bučkuliak

                                  Jozef Bajaník

                                  Ing. Pavol Košút

Komisia na ochranu verejného poriadku, nezlučiteľnosť funkcií:

Predseda                    Branislav Zicho

Členovia                     Peter Bukovinský

                                   Vladimír Šušoliak

Komisia kultúrna, sociálna, školstva:

Predseda                    Ing. Roman Lacek

Členovia                     Eva Ondrová

                                   Mgr. Milada Dávidíková

                                   Mgr. Monika Buchtová

                                   Lukáš Ďurina

Komisia životného prostredia, verejného poriadku:

Predseda                    Šušoliak Vladimír

Členovia                     Ing. Adriana Bačinská

                                    Miroslav Bačinský 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DOLNEJ TIŽINE:

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, podpredsedu a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predseda komisie je vždy poslanec OcZ.


 PREDSEDA KOMISIE:

riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s členmi komisie pripravuje program schôdze,

zostavuje plán činnosti komisie,

zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

zabezpečuje administratívnu agendu, súvisiacu s činnosťou komisie,

organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

zastupuje komisiu navonok,

plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.


KOMISIE NA ÚSEKU, PRE KTORÝ BOLI ZRIADENÉ NAJMÄ:

•  vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým, pre obec investičným zámerom,

vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisie stanoví na svojom prvom zasadnutí.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.