Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Komisie pri OZ

Poslanci OZ schválili navrhnuté komisie ktoré budú pracovať pri OZ, zároveň boli doplnení členovia komisií.

Komisia výstavby:

Predseda                  Ing. Ján Buchta

Členovia                    Ľubomír Ďurina

                                  Ing. Ján Bučkuliak

                                  Jozef Bajaník

                                  Ing. Pavol Košút

Komisia na ochranu verejného poriadku, nezlučiteľnosť funkcií:

Predseda                    Branislav Zicho

Členovia                     Peter Bukovinský

                                   Vladimír Šušoliak

Komisia kultúrna, sociálna, školstva:

Predseda                    Ing. Roman Lacek

Členovia                     Eva Ondrová

                                   Mgr. Milada Dávidíková

                                   Mgr. Monika Buchtová

                                   Lukáš Ďurina

Komisia životného prostredia, verejného poriadku:

Predseda                    Šušoliak Vladimír

Členovia                     Ing. Adriana Bačinská

                                   Miroslav Bačinský 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DOLNEJ TIŽINE:

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, podpredsedu a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predseda komisie je vždy poslanec OcZ.


 PREDSEDA KOMISIE:

riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s členmi komisie pripravuje program schôdze,

zostavuje plán činnosti komisie,

zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

zabezpečuje administratívnu agendu, súvisiacu s činnosťou komisie,

organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

zastupuje komisiu navonok,

plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.


KOMISIE NA ÚSEKU, PRE KTORÝ BOLI ZRIADENÉ NAJMÄ:

•  vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým, pre obec investičným zámerom,

vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisie stanoví na svojom prvom zasadnutí.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.