Komisie pri OZ

Poslanci OZ schválili navrhnuté komisie ktoré budú pracovať pri OZ, zároveň boli doplnení členovia komisií.

Starosta obce navrhol 4 komisie OZ:  stavebnú komisiu, kultúrnu, sociálnu a školstva, komisiu pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia a komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií. V diskusii boli doplnení predsedovia a členovia komisií.

Uznesenie č.  15/2022 zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2022

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Stavebnú komisiu:

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine volí :

Predsedu komisie:       Ing. Ján Buchta

Členov komisie:           Ing. Pavol Košút

                                       Ing. Ján Bučkuliak

                                       Jozef Bajaník

                                       Ľubomír Ďurina

                                       Vladimír Šušoliak

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Komisiu kultúrnu, sociálnu a školstva:

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine volí :

Predsedu komisie:       Mgr. Petra Bačinská

Členov komisie:           Mgr. Milada Dávidíková

           Mgr. Monika Buchtová

           Eva Ondrová

                                       Vladimír Šušoliak ml.

                                        Bc. Jakub Sagan

                                        Lukáš Ďurina ml.

                                        Bohuš Bačinský

           Jozef Bačinský

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Komisiu pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine volí :

Predsedu komisie:       Peter Bukovinský

Členov komisie:           Vladimír Šušoliak

                                       Lukáš Ďurina ml.

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine zriaďuje  Komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií:

Predsedu komisie:       Jozef Mičian

Členov komisie:           Vladimír Šušoliak

                                       Lukáš Ďurina ml.

 


KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DOLNEJ TIŽINE:

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, podpredsedu a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predseda komisie je vždy poslanec OcZ.


 PREDSEDA KOMISIE:

riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s členmi komisie pripravuje program schôdze,

zostavuje plán činnosti komisie,

zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

zabezpečuje administratívnu agendu, súvisiacu s činnosťou komisie,

organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

zastupuje komisiu navonok,

plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.


KOMISIE NA ÚSEKU, PRE KTORÝ BOLI ZRIADENÉ NAJMÄ:

•  vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým, pre obec investičným zámerom,

vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisie stanoví na svojom prvom zasadnutí.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.