IOMO

Nová informácia zo dňa 6.10.2022

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),  ktorej gestorom je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa navrhuje legislatívna úprava spočívajúca v zrušení inštitútu integrovaného obslužného miesta a konceptu asistovanej elektronickej úradnej komunikácie .

Novela zákona o e-Governmente, ktorá ruší inštitút integrovaných obslužných miest je aktuálne po schválení v Národnej rade SR, pričom v tejto časti nadobúda účinnosť 1. novembra 2022. Zároveň v spojení so zrušením inštitútu integrovaného obslužného miesta sa zrušuje aj príslušný vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad (ďalej len „vyhláška č. 25/2014 Z. z.“).

Zrušením vyhlášky č. 25/2014 Z. z. zároveň zaniká aj označenie obslužného miesta podľa ustanovenia § 3 ods. 1 „Prevádzkovateľ viditeľne označí obslužné miesto v deň jeho uvedenia do prevádzky označením „INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO“ (ďalej len „IOMO“).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkarne Integrovaných obslužných miest budú k 1. novembru 2022 zrušené a tým sa ruší povinnosť pre obce poskytovať služby IOM na Vašom pracovisku.

V závere si dovoľujeme uviesť, že občania budú môcť naďalej využívať služby osvedčujúcej osoby v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďakujeme Vám za doterajšie poskytovanie služieb  a dúfame, že naša doterajšia  dobrá spolupráca bude v budúcnosti pretavená do nových lepších služieb pre občanov.

Tím MIRRI

Odbor riadenia programov a implementácie zmien

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja

a informatizácie SR

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

____________________________________________________________________________________________________________

V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska  sa  naša obec  úspešne zapojila do  národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana. Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou , prijímateľom projektu je Ministerstvo financií SR. Partnermi projektu je Ministerstvo  vnútra SR ,ZMOS a Slovenská pošta.   Náš obecný úrad  prijal softwarové a hardwarové vybavenie  spolu s príslušenstvom  na vytvorenie pracoviska IOMO, ktoré ponúka  prístup k elektronickým  službám na jednom  asistovanom mieste. Občanom ušetrí nielen čas, ale aj peniaze. Rozsah  poskytovaných elektronických služieb úradov sa bude neustále rozširovať a vytvárať pre občana komfort pri využívaní služieb štátu.


Dovoľujeme si Vás informovať, že je oficiálne spustená prevádzka integrovaného obslužného miesta  občana  aj  na našom obecnom úrade, kde v kancelárii prvého kontaktu vybavíte:
• Výpis z registra trestov – výstup je dostupný  do 10 minút od podania elektronickej žiadosti (poplatok: 3,90 €).
• Výpis z obchodného registra – výstup je dostupný do 10 minút od podania elektronickej žiadosti (poplatok: 7,50 €).
• Výpis listu vlastníctva –  výstup  je dostupný až do 48 hodín od podania elektronickej žiadosti (poplatok: 7,90 €).
• Podanie vo veci, ktoré nie je explicitne uvedené v sadzobníku poplatkov (poplatok: 8,00 €).


Vybavuje: Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk