Hlavný kontrolór obce

Ing. Peter Ďurana od 25.11.2021.

E-mail: kontrolor@obecdolnatizina.skduranaa.peter@gmail.com


Náplň činnosti

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra – definované v §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení


Kontrolnej činnosti podlieha

obecný úrad,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.


Kontrolná činnosť

kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, prenesené kompetencie, originálne (prenesený výkon štátnej správy)
kontrola vybavovania sťažnosti a petícii
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
kontrola dodržiavania interných predpisov
kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
vykonáva kontrolu hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácii s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce


Finančná kontrola

Riadi sa exaktne ustanovenia mi zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite:
následná finančná kontrola,
overuje sa objektívny stav skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi,
dodržanie podmienok na poskytnutie verejných financií,
vykonanie predbežnej finančnej kontroly,
dodržanie zákonného postupu pri výkone priebežnej finančnej kontroly,
splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.


Úlohy hlavného kontrolóra

• predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
• vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti

Dokumenty na stiahnutie: