Demografické údaje

Počet obyvateľov obce Dolná Tižina ku dňu 31.12.2021

Trvalý pobyt
Spolu Mužov Žien
 Spolu 1484 748 732
 Deti do 18 rokov 353 190 163
 z toho do 15 rokov 296 159 137
 Ostatní obyvatelia 1127 558 569
 Cudzinci 4 2 2

Prechodný pobyt
Spolu Mužov Žien
 Celkom                   14 7 7