Dane a poplatky

Poplatky Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daň za psa Daň za užívanie verejného priestranstva Daň za ubytovanie Daň za predajné automaty Daň za nevýherné hracie prístroje Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje: Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk


Dokumenty na stiahnutie: