Úradná tabuľa obce | Oznam obce - zrušenie Obecného zastupiteľstva

Vážení spoluobčania. 

Z dôvodu ospravedlnenej neúčasti 4 zo 7 poslancov sa zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.10.2020 neuskutočnilo, nakoľko by nebolo uznášania schopné. 

starostka obce

Ing. Ľubica Ďuricová

Archív