Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  27.10.2020 o 18.00 hod.

v miestnosti Kultúrno-pastoračného centra.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
  2. Uznesenie vlády SR číslo 665 z 18.10.2020 k celoplošnému testovaniu obyvateľstva na území Slovenskej republiky. Oboznámenie s usmernením k testovaniu.
  3. Návrh na schválenie prijatia návratnej  finančnej výpomoci od MF SR na výkon samosprávnych  pôsobností.
  4. Návrh na schválenie príspevku na stavebné a reštauračné práce na kultúrnu pamiatku.
  5. Diskusia.
  6. Záver.

                                                                                       Ing. Ľubica Ďuricová

                                                          starostka obce           


Archív