Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 4. marca 2020 (streda) o 17.00 hod.

v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
 2. Zhodnotenie stavu káblovej televízie a perspektíva jej ďalšieho rozvoja.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Schválenie audítorky obce.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
 6. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019
 7. Rozpis rozpočtu na rok 2020.
 8. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2019.
 9. Žiadosť občanov – výstavba rodinného domu a rekreačnej chaty.
 10. Informácie o postupe obstarávania Územného plánu obce.
 11. Zámery obce na rok 2020.
 12. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                  starostka obce           


Archív