Úradná tabuľa obce | Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania

Archív