Úradná tabuľa obce | Oznam o DzN, komunálnom odpade

Oznam

Vážení spoluobčania, v týchto dňoch Vám boli doručené platobné výmery (rozhodnutia) na úhradu dane z nehnuteľnosti, dane za psa a miestneho poplatku za komunálny odpad.

Nakoľko pri úhrade bankovým prevodom často krát nie sú uvedené variabilné symboly sťažuje nám to prácu pri zaúčtovaní platieb.

Žiadame preto spoluobčanov, ktorí uhrádzajú platby cez banku, aby uvádzali všetky variabilné symboly na rozhodnutiach, ktoré im boli doručené, aby boli správne zaúčtované úhrady.

Variabilné symboly sú vypísané aj na poštových poukážkach priložených k rozhodnutiam. Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

starostka obce

Archív