Úradná tabuľa obce | Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.

2.   Výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku na projekt 

       spoznajme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo – schválenie uznesenia.

      3.   Michalské hody 2018.

      4.   Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                   starostka obce           


Archív