Úradná tabuľa obce | Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Uznesenie č. 158/2018:

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Tižine – 7 poslancov OZ.

Uznesenie č. 159/2018:

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu Obce Dolná Tižina takto: plný úväzok.

Počet obyvateľov: 1414

email:  obec@obecdolnatizina.sk

Archív