Úradná tabuľa obce | Zabezpečenie ochrany lesov - upozornenie

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline

 Vážení občania!

  Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

     Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečenstvo požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky cigariet a  hra detí so zápalkami.

     Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

     V roku 2017 vzniklo v Slovenskej republike celkom 10 312 požiarov s priamou škodou
31 648 830,-€. Uchránené boli hodnoty za 198 196 560,-€. Usmrtených bolo 55 a zranených 224 osôb. V odvetví lesníctva bolo za rok 2017 evidovaných 162 požiarov s priamou škodou
410 330,- €, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba a jedna osoba bola zranená.

Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2017 celkom 1 107 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 4 737 685,-€. Pri požiaroch bolo usmrtených 9 osôb a zranených bolo 44 osôb. V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2017 celkom 43 požiarov s priamou škodou
68 465,-€. Najviac požiarov bolo v marci a máji (po 8), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch jún (7) a júl (5). Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov (17 požiarov). 

V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku 2017 usmrtená oba a zranená ani jedna osoba.

      Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä :

-          nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

-          nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

-          dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania  úrody a v čase sucha,

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä :

-          uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,

-          vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb

-          bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,

-          poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru

     Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.             

Archív