Úradná tabuľa obce | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka

      Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.2.2018 o 17.30 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1.      Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.

2.      Kontrola plnenia uznesení zo dňa 13.12.2017.

3.      Rozpočtové opatrenie č. 5/2017.

4.      Rozpočet obce rok 2018 – položky.

5.      Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou Kultúrneho domu a hasičskej     

zbrojnice, návrh kúpnej zmluvy.

6.      Schválenie VZN o verejnom poriadku.

7.      Schválenie podania žiadosti o NFP  na malý projekt  /skautská klubovňa/.

8.      Schválenie podania žiadosti na základe výzvy  Podpora rozvoja športu na rok 2018 - detské ihrisko.

9.      Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu

      hasičskej zbrojnice č. VI. P HaZZ 2018.

10.  Podanie informácií z Valného zhromaždenia Mikroregiónu Terchovská dolina

11.  Zámery obce na rok 2018.

12.  Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                                starostka obce           

 

Archív