Úradná tabuľa obce | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2017 o 17.30 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Vykonanie auditu za rok 2017.

4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.

5. Schválenie rozpočtu na rok 2018.

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2018.

7. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy       

    a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Dolná

    Tižina na kalendárny rok 2018.

8. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                         starostka obce           

Archív