Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.5.2017 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení.

2. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017.

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu.

4. Rozpočtové opatrenie č.2/2017.

5. Čerpanie rozpočtu I. Q 2017.

6. Žiadosť p. Jozefa Santusa  o odkúpenie pozemku p. č. 1483.

7. Schválenie prevádzkoveho poriadku pohrebiska – cintorín.

8. Schválenie nájomnej zmluvy pozemkov pod KD – vo vlastníctve Lesného hospodárstva.

9. Výzva o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 2017 – informácia.

10. Oprava mosta cez potok Tižinka – informácie – začiatok prác, financovanie, prieskum trhu.

11. Prerokovanie podanej žiadosti o dotáciu ŹSK a jej prípadné využitie.

11. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                          starostka obce           

Archív