Úradná tabuľa obce | Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vybavuje linka 0800 159 000 V Žiline, 16.03.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme,

že v termíne od: 14.04.2016 08:00:00 do: 14.04.2016 16:30:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika

-Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.
Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

 
V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 
Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.


Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.


Číslo
odberného
miesta
Čast obce Ulica
Číslo
domu
popisné

7332235 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7153748 Dolná Tižina Dolná Tižina 7
7223055 Dolná Tižina Dolná Tižina 241
7154012 Dolná Tižina Dolná Tižina 301
7154055 Dolná Tižina Dolná Tižina 355
7154056 Dolná Tižina Dolná Tižina 355
7154057 Dolná Tižina Dolná Tižina 356
7154058 Dolná Tižina Dolná Tižina 357
7154059 Dolná Tižina Dolná Tižina 357
7154060 Dolná Tižina Dolná Tižina 357
7154062 Dolná Tižina Dolná Tižina 359
7154063 Dolná Tižina Dolná Tižina 360
7154064 Dolná Tižina Dolná Tižina 360
7154065 Dolná Tižina Dolná Tižina 360
7154066 Dolná Tižina Dolná Tižina 361
7154067 Dolná Tižina Dolná Tižina 362
7153930 Dolná Tižina Dolná Tižina 371
7303938 Dolná Tižina Dolná Tižina 372
7223068 Dolná Tižina Dolná Tižina 375
7154069 Dolná Tižina Dolná Tižina 1005
7154070 Dolná Tižina Dolná Tižina 1110
7154079 Dolná Tižina Dolná Tižina 1121

Archív