Úradná tabuľa obce | Odvolanie mimoriadnej situácie

Obec Dolná Tižina po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

odvoláva

dňa 05.02.2023 o 18.00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce.

Archív