Úradná tabuľa obce | Vyhlásenie mimoriadnej situácie

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE!

Obec Dolná Tižina v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok,  podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e


dňa 03.02.2023 o 18.00 hod. na území obce mimoriadnu situáciu.

Archív