Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.01.2023 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky, schválenie programu OZ.
  2. Schválenie Dodatku č. 3. k VZN č. 2/2015.
  3. Určenie poslanca na doručovanie povolávacích rozkazov.
  4. Aktualizácia údajov členov krízového štábu, povodňovej komisie a výdajne odberných oprávnení.
  5. Informácia k uzneseniu č. 199/2022.
  6. Doplnenie členov Rady Základnej školy.
  7. Doplnenie členov Rady Materskej školy.
  8. Rôzne.
  9. Diskusia.
  10. Záver.

                                                                                       Lukáš Ďurina                                                           

                                          starosta obce            


Archív