Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 15.12. 2021 (streda) o 18.00.hod.

v miestnosti  Kultúrno pastoračného  centra.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
  2. Návrh  rozpočtu na rok 2022- schvaľovanie
  3. Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2022 - schvaľovanie
  4. Návrh poplatkov na rok 2022 - schvaľovanie
  5. Žiadosti občanov o výstavbu

       6.  Informácia starostky

       7. Diskusia

       8. Záver

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                          starostka obce           


Archív