Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

 P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  25.8. 2021 o 18.00  v Kultúrno pastoračnom centre.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky, schválenie programu OZ.
 2. Audit 2020, list manažmentu obce.
 3. Čerpanie rozpočtu,  úprava rozpočtu č.1.
 4. Čerpanie - rezervný fond.
 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
 6. Získanie výpočtovej techniky do správy a vlastníctva obce – DEUS.
 7. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Dolná Tižina (výzva č. IROP.PO2-SC221-2021-67).
 8. Žiadosti občanov o výstavbu.
 9. Žiadosti občanov o prehodnotenia uznesenia.
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                  starostka obce           


Archív