Úradná tabuľa obce | Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného stav. územného konania a upustení od ústneho pojednávania - Jozef Bačinský

Archív