Úradná tabuľa obce | Rozhodnutie o umiestnení stavby - rozšírenie NN vodovodu