Úradná tabuľa obce | Dodatok č. 2/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina