Úradná tabuľa obce | Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019