Úradná tabuľa obce | Dodatok č.3 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa šk. zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2019