Úradná tabuľa obce | Výzva spoluobčanom

Výzva spoluobčanom,

ktorí majú na cintoríne hroby príbuzných a ešte nemajú uzavretú zmluvu o prenájme na tieto hrobové miesta, alebo predĺžené zmluvy na ďalšie obdobie nájmu, aby prišli na Obecný úrad v Dolnej Tižine  za účelom uzavretia, alebo predĺženia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku za hrobové miesto v úradných hodinách.

Obec Dolná Tižina ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku má právo na zrušenie hrobového miesta, na ktoré nebola uzavretá nájomná zmluva a nebolo zaplatené nájomné.