Úradná tabuľa obce | Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018