Úradná tabuľa obce | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2017 o 17.30 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017.

4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017.

5. Návrh rozpočtu na rok 2018.

6. Poplatky na rok 2018.

7. Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ZŠ v školskej jedálni.

8. Rekonštrukcia školskej jedálne.

9. Stanovisko obce k záverom kontroly RÚVZ Žilina v MŠ.

10. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                    starostka obce