Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2017 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1. Prerokovnie  návrhu konceptu Územného plánu obce s p. arch. Kruželom.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                          starostka obce