Úradná tabuľa obce | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2016   o 18.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie.

2. Kontrola uznesení.

3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015.

4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2015.

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016.

6. Podanie informácie o podpise zmluvy s Envirofondom na stavebné úpravy MŠ a príprave 

    kalkulácií prác na rekonštrukciu MŠ – finančné prostriedky v rozpočte obce.

7. Schválenie počtu žiakov a tried - šk. rok 2016/2017.

8. Schválenie zmlúv o kúpe pozemkov pod Domom smútku. 

7. Žiadosť o súhlas so zhotovením kanalizácie Hodoňová cesta.

8. Prerokovanie uznesení zo zasadnutia Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina.

9. Rôzne informácie obce.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                          starostka obce